Cílová skupina

Do domova mohou být přijati:
 • osoby se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc z důvodu  onemocnění stařeckou nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou, starší 40 let, přednostně osoby s trvalým pobytem ve správním území MěÚ  Žďár n.S., v případě volné kapacity osoby s trvalým pobytem na území ČR

Do domova nemohou být přijati:

 • osoby,  jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení 
 • osoby trpící infekčními a parazitárními chorobami, při kterých může být nemocný zdrojem onemocnění 
 • osoby se speciálními dietami, které domov není schopen zajistit 
 • osoby nemluvící česky nebo slovensky
 • osoby s agresivním chováním v důsledku závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách ohrožujících sebe a okolí a narušujících hladký průběh poskytované služby
 • osoby trpící jinými psychickými poruchami a mentálním onemocněním

Principy

 1. vzájemná komunikace 
 2. respektování potřeb, zachování  důstojnosti
 3. individuální přístup 
 4. spolupráce a komunikace s rodinou i širším okolím uživatele

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz