Cílová skupina

Do domova mohou být přijati:

  • osoby starší 60 let, které z důvodu snížené soběstačnosti nebo vysokého věku prokazatelně potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
  • přednostně osoby žijící ve Žďáře nad Sázavou, v případě volné kapacity další zájemci

Do domova nemohou být přijati:

  • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • osoby, ohrožující sebe nebo druhé, případně narušující klidné soužití – především z důvodu duševní poruchy nebo mentálního postižení
  • osoby s agresivním chováním a osoby v závislostech na alkoholu a jiných návykových látkách ohrožujících sebe a okolí a narušujících hladký průběh poskytované služby
  • osoby trpící infekčními a parazitárními chorobami, při kterých může být nemocný zdrojem onemocnění
  • osoby se speciálními dietami, které domov není schopen zajistit
  • osoby nemluvící česky nebo slovensky

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz