Cílová skupina

  • děti, mládež a dospělí  s mentálním postižením s přidruženými vadami tělesnými nebo smyslovými ve věku od 3 do 60 let, kteří vyžadují pravidelnou  pomoc jiné fyzické osoby
  • osoby z města Žďáru nad Sázavou, v případě volné kapacity osoby s trvalým bydlištěm ve správním území města Žďár nad Sázavou. Osoby s trvalým bydlištěm mimo správní území města Žďáru nad Sázavou pouze na dobu určitou max. 6 měsíců.

 

Službu  nelze poskytovat  osobám, jejichž opožděný rozumový vývoj je následkem výchovné zanedbanosti, nebo u nichž dochází k akutním projevům psychických poruch ohrožujících sebe a okolí a osobám nemluvícím česky.

Principy poskytování služby

  • komunikace, vzájemná úcta a respekt
  • důvěra a bezpečí
  • příjemné, klidné a podnětné prostředí
  • dostupnost (finanční, časová, místí)
  • spolupráce s odborníky

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz