Cíle

  • zajištěním provozu služby v pracovní dny od 6 do 16:00 hodin poskytovat uživatelům se sníženou soběstačností pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života, umožnit pečujícím osobám zaměstnanost a odpočinek a uživatelům zůstat co nejdéle v domácím přirozeném prostředí
  • klást důraz na individuální přístup, zachovat rozdělení do skupin podle věku a podporovat uživatele při realizaci jejich osobních cílů zejména v oblasti rozvoje samostatnosti a soběstačnosti:

dětem ve věku 3-6 let: 
umožnit jejich zařazení do speciálního vzdělávacího procesu cílenou pedagogickou výchovou

dětem ve věku 7-18 let: 
podporovat sociální začleňování a umožnit vzdělávání ve speciálním školském zařízení zajištěním dopravy do tohoto zařízení

osobám ve věku 18-60 let: 
pomáhat cíleným rozvojem praktických dovedností k udržení co největší samostatnosti

Vize

rozvojem soběstačnosti připravovat uživatele na možnost využití služby chráněného bydlení, které by mělo ve městě vniknout po transformaci Domov Kamélie Křižanov

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz